Vi kan ikke give dig den bedste oplevelse

Vi kan se, du bruger en browser af ældre dato. For at få den bedste oplevelse af oister.dk, skal vi bede dig opdatere din browser til en nyere version af Chrome, Internet Explorer, Sarafi eller Firefox.

Persondatapolitik

Hos OiSTER er det vigtigt for os, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata. Derfor har vi en klar politik om hvordan OiSTER behandler de oplysninger, du giver os på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler på området.

Vi opbevarer og bruger dine persondata til løbende administration af dit abonnement, leverancer og kommunikation i forbindelse med dine produkter og tjenester som du har hos os. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt i forhold til formålet.

Det er OiSTER der er dataansvarlig for dine persondata og dermed OiSTER ansvarlig for opbevaringen og brugen af dine persondata. Dette gælder også i de tilfælde, hvor vi bruger dem sammen med vores samarbejdspartnere. Ved nogle af de tillægstjenester, som du kan købe hos os, er vi ikke dataansvarlige. Hvis det er tilfældet står dette tydeligt beskrevet i abonnementsvilkårene for den specifikke tillægstjeneste.

OiSTER har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer og bruger dine persondata. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@oister.dk.

Anvendelse af persondata

I forbindelse med leveringen af de tjenester og produkter, som du har købt, vil OiSTER behandle en række af dine personoplysninger. OiSTER anvender dine personoplysninger til flere forskellige formål enten fordi, at de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester, eller fordi OiSTER har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål, eller fordi OiSTER i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger. Nedenfor har vi oplistet en række af de formål, hvor OiSTER har brug for at behandle dine personoplysninger.

Udgangspunktet for OiSTERs persondatabehandling i forbindelse med leveringen af dine tjenester er, at OiSTER er dataansvarlig, idet det er os, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Det er vigtigt at understrege, at OiSTER kun indsamler personoplysninger til bestemte formål, og at dine personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Det betyder, at hver gang OiSTER indsamler dine personoplysninger, så vurderer OiSTER, hvor længe dine oplysninger skal opbevares. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata, i det omfang det er nødvendigt og rimeligt. Vi opbevarer og anvender løbende dine persondata til følgende formål:

1. Til administration af dit abonnement
Vi har brug for at behandle og opbevare en række af dine identifikationsoplysninger i forbindelse med administrationen af dit abonnement. Det er blandt andet så vi kan sikre os, at du bliver oprettet som kunde hos OiSTER. Derudover er det nødvendigt for OiSTER at behandle dine personoplysninger til administration af dit abonnement i forhold til vores mulighed for løbende at vedligeholde informationer omkring dine abonnements- og regningsoplysninger.

I forbindelse med din oprettelse af dit abonnement eller ved dit køb af produkter og tjenester hos OiSTER, har vi også brug for at indhente kreditoplysninger om dig. I den forbindelse indhentes kreditvurderinger fra uafhængige kreditvurderingsbureauer. På baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger om dig, foretages en vurdering af din evne til at tilbagebetale. Årsagen til at OiSTER anvender dine personoplysninger til at foretage en kreditvurdering er, at det er en betingelse for at indgå en aftale med OiSTER. 

2. Til kommunikation om dine produkter og tjenester hos os
Vi behandler og opbevarer også identifikationsoplysninger om dig for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dine køb, eller ved reklamation og returnering hos os. Derudover registrerer vi også, om du modtager og åbner de mails, som vi sender dig. Dette er også med til at give en bedre kundeoplevelse, når du kontakter OiSTER, således at vi hurtigt kan hjælpe dig i forbindelse med din henvendelse. 

3. Til overførsel og fakturering af kommunikation
Trafik- og lokaliseringsdata anvendes til at overføre kommunikation og fakturere dig korrekt.

Trafik- og lokaliseringsdata er den data, der behandles når din kommunikation skal overføres i et elektronisk netværk. Det er nødvendigt for OiSTER at behandle dine trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med leveringen af OiSTERs tjenester. Det skyldes, at vi f.eks. er nødt til at kende til det område, hvor du befinder dig, hvis vi f.eks. skal kunne dirigere et opkald hen til den rigtige mobilmast, så opkaldet eller kommunikationen når frem til dig og din enhed.

Trafik- og lokaliseringsdata er således den data, som OiSTER behandler, når vi skal levere vores teletjenester til dig, og som er nødvendige for os at behandle, for at du kan kommunikere over OiSTERs netværk. Det vil f.eks. være i forbindelse med at der foretages et opkald eller der sendes en besked eller anvendes data over OiSTERs netværk.

Derudover bruger OiSTER også dine trafik- og lokationsdata i forbindelse med udstedelse af fakturaer og regninger for din brug af vores tjenester. 

4. Til udvikling og fejlsøgning
For løbende at kunne forbedre vores produkter og tjenester, som vi stiller til din rådighed, har vi brug for at behandle dine personoplysninger, når vi løbende udvikler, justerer og optimerer vores tjenester og produkter med henblik på at forbedre kundeoplevelsen. Det kan f.eks. være i de situationer, hvor vi udvikler eller er interesseret i at lancere nye muligheder på f.eks. vores Mit OiSTER Selvbetjening.

Det kan også være i situationer, hvor vi udvikler vores netværk med henblik på f.eks. at forbedre kvaliteten eller for at kunne understøtte nye teknologier mv.

Derudover har vi brug for at behandle dine personoplysninger i de situationer, hvor der opstår fejl eller forstyrrelser i forbindelse med din brug af vores tjenester og produkter, hvor vi hurtigt har brug for at kunne finde frem til årsagen til fejlen med henblik på at afhjælpe fejlen eller forstyrrelserne.

5. Til overholdelse af lovgivning og sikring mod brug i strid med vores abonnementsbetingelser
Vores behandling af dine personoplysninger er i en række konkrete situationer nødvendig, da lovgivningen kræver, at vi behandler dine personoplysninger. Det betyder, at vi er underlagt en række forpligtelser, der følger af lovgivningen eller af administrative forskrifter. Endvidere er vi underlagt de forpligtelser, der følger af internationale regler, herunder EU-retlige regler. Ligesom vi er underlagt forpligtelser, der følger af en domstolsafgørelse eller af en afgørelse, der er truffet af en administrativ myndighed.

Vi er som teleselskab f.eks. underlagt telelovens regler (lbk. nr. 128 af 7. februar 2014 med senere ændringer), persondatasikkerhedsbekendtgørelsen (bkg. nr. 1882 af 04/12/2020 om persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester) og logningsbekendtgørelsen (bkg. nr. 988 af 28. september 2006), som betyder, at OiSTER skal foretage registrering og opbevaring af en række af dine personoplysninger i henhold til de pågældende bestemmelser.

Derudover behandler vi dine personoplysninger for at sikre os, at brug af vores tjenester og produkter ikke er i strid med vores abonnementsbetingelser. 

6. Til politi og redning
For at informere politi eller redningstjeneste om, hvor du befinder dig, hvis dette er nødvendigt.

7. Til nummeroplysningen
Informationer videregives til nummeroplysningen - med mindre du har markeret, at du ikke ønsker dette.

8. Til markedsføring
Vi anvender dine personoplysninger, når du har givet os samtykke til, at vi må kontakte dig med henblik på, at vi kan holde dig opdateret med gode tilbud, nyheder, inspiration til produkter og tjenester samt konkurrencer eller for at få tjekket dit abonnement og andre ydelser, som udbydes af os eller vores samarbejdspartnere via vores netværk og systemer.

Hvis du fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid vælge at trække det tilbage ved at bruge Mit OiSTER Selvbetjening, eller ved at kontakte OiSTERs kundeservice.

9. Til statistik og analyse
Vi anvender persondata til statistik og analyse for at kunne udvikle, teste og forbedre vores produkter, tjenester og systemer og for at kunne analysere tendenser og mønstre om vores kunder. Vi aggregerer og anonymiserer data i det omfang, det er muligt til disse formål. Ved at aggregere data i forbindelse med statistik sammenlægger vi persondata efter forskellige kriterier, f.eks. for at kunne analysere generelle tendenser og mønstre om vores kunder i forbindelse med salg og brug af vores tjenester og produkter.

10. Til at anonymisere dine persondata med henblik på at videregive til tredjeparter
Vi anonymiserer og aggregerer dine trafik- og lokaliseringsdata herunder dine kundeoplysninger med henblik på at analysere tendenser og mønstre. Denne anonymiserede data videregiver vi til tredjeparter.

Anonymisering og aggregering af trafik- og lokaliseringsdata herunder dine kundeoplysninger, betyder i praksis, at OiSTER fjerner muligheden for at identificere oplysninger om enkeltpersoner (persondata) i vores datasæt. Ved vores anonymisering er der altså tale om en uigenkaldelig afidentificering. Dine trafikdata slettes eller anonymiseres allerede i dag, når de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen i medfør af persondatasikkerhedsbekendtgørelsens § 10, stk.

Databeskyttelseslovgivningen gælder for enhver behandling af personoplysninger. Når persondata er gjort anonyme på en sådan måde, at det ikke længere er muligt at identificere en person, er der således ikke tale om persondata længere. Når persondata ikke kan kædes sammen med en person, vil der ikke være tale om et indgreb i personens privatsfære, idet personen ikke kan identificeres. De rettigheder, som der er forbundet med behandling af persondata finder ikke anvendelse, når anonymiseringen har fundet sted, medmindre det er muligt at frembringe yderligere oplysninger, som gør identifikation mulig.

Opbevaring og brug af data

Vores opbevaring og brug af dine persondata sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine persondata efter ét af følgende kriterier:

1. Samtykke, som du har afgivet f.eks. til markedsføring i forbindelse med køb. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage. OiSTER indhenter f.eks. dit samtykke, hvis du er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, hvor du kan høre om vores nyeste tjenester og produkter, som vi kan tilbyde dig.

2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores tjenester og produkter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata f.eks. for at vi kan sende fakturaer til dig og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

3. Nogle persondata er vi retligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata. Det kan f.eks. være visse typer af trafik- og lokationsdata, som myndighederne kræver at OiSTER opbevarer i et år.

4. Vi har en legitim interessei at anvende dine persondata. Det kan f.eks. være situationer, hvor OiSTER anvender persondata til statistik og analyseformål for at finde ud af, hvilke produkter og tjenester, som vores kunder er gladest for. OiSTER har også en legitim interesse ved behandlingen af dine oplysninger i de situationer, hvor dine trafik- og lokationsdata er blevet anonymiseret, og de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen. Her har OiSTER en berettiget interesse i at analysere tendenser og mønstre i den anonymiserede og videregive de anonymiserede data til tredjeparter.

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem. Du kan læse mere om det i vores vilkår punkt 2.3.17.

Kategorier af oplysninger

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om dig, er almindelige personoplysninger. Vi behandler forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med forskellige formål. De kategorier af personoplysninger, som vi behandler er:

Identifikationsoplysninger (såsom CPR-nummer, navn, mailadresse, adresse, telefonnummer). Formålet med at behandle dine identifikationsoplysninger vedrører vores administration af dit abonnement, for at kunne komme i kontakt med dig og til brug for nummeroplysninger.

Oplysninger om dit udstyr, trafik- og lokaliseringsdata(såsom type af mobiltelefon eller hardware, telefonnummer, simkort-nummer, IMEI-nummer, oplysninger om kommunikationens start og afslutning, IP-adresse, brugernavn og passwords til Mit OiSTER Selvbetjening). Formålet med at behandle disse, er at kunne levere vores tjenester og for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser, og til brug til statistik og analyseformål.

I forbindelse med de formål, som vedrører vores markedsføring af produkter og tjenester behandler vi identifikationsoplysninger (såsom navn, mailadresse, adresse, telefonnummer).

Deling af persondata med OiSTERs samarbejdspartnere

Vi gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige situationer. Når vi anvender samarbejdspartnere kan vi have behov for at dele dine personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere er typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores tjenester og produkter, administration, markedsføring, opkrævning, reparation, udvikling osv.

De samarbejdspartnere, som vi gør brug af er databehandlere, leverandører, rådgivere, marketingbureauer, pengeinstitutter, kreditvurderingsbureauer, inkassobureauer og teleselskaber.

Når vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Hvor vi får oplysningerne fra

Dine personoplysninger stammer fra de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med oprettelsen af din aftale, eller ved dit køb af vores produkter. Derudover er der en række personoplysninger, som f.eks. trafikdata, der indsamles i forbindelse med din brug af OiSTERs tjenester og produkter.

Vi gemmer oplysninger, som vi har fået fra dig, da du oprettede dit abonnement, og andre oplysninger som vi indsamler i forbindelse med din brug af vores produkter og tjenester.

Oplysninger, som vi indhenter fra tredjeparter, vil typisk være oplysninger til kreditvurderinger, som vi får fra uafhængige kreditvurderingsbureauer.

Kreditvurdering

På baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger om dig, foretages en vurdering af din evne til at tilbagebetale. Det er en betingelse for at indgå en aftale med OiSTER, at der foretages en sådan kreditvurdering.

Ved kreditvurderingen baseres vurderingen på automatiske afgørelser fra uafhængige kreditvurderingsbureauer. Med ”automatiske afgørelser” menes der, at kreditvurderingsbureauerne ved vurderingen af evnen til at tilbagebetale gør brug af en række algoritmer, som i kombination med en række objektive kriterier træffer en beslutning om, hvorvidt der skal ydes kredit.

En kreditvurdering er en forudsætning for at kunne købe produkter og tjenester hos os, og kan have betydning for hvilke muligheder du har for at købe på afbetaling. Hvis vi ikke kan foretage en kreditvurdering, kan vi desværre ikke lave en aftale med dig.

OiSTER Afdrag
Hvis du ønsker at købe en mobiltelefon, andet hardware eller tilbehør på afbetaling, er vi forpligtet til at vurdere, om du er kreditværdig. Vi kan kun indgå en aftale om OiSTER Afdrag, hvis vi har vurderet, at du er kreditværdig.

OiSTER behandler følgende oplysninger om dig i forbindelse med kreditvurderingen:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer og eventuelt CVR-nummer, hvis du er selvstændig
 • Alder
 • Boligforhold
 • Økonomiske forhold (indtægter, udgifter og gæld, registrering i RKI og lignende)
 • Personlige forhold (om du er umyndig (f.eks. under værgemål), din civilstatus, antal hjemmeboende børn og alder)
 • Antal biler i husstanden

Det er ikke alle oplysninger, der indgår i vores kreditvurdering.

Formål og behandlingsgrundlag
OiSTER er forpligtet til at foretage en kreditvurdering i henhold til kreditaftalelovens § 7 c. Formålet med kreditvurderingen og dermed behandlingen af dine oplysninger er at sikre, at du vil være i stand til at betale de forudsatte afdrag på kreditbeløbet.

Kreditvurderingen kan baseres på automatiske afgørelser fra uafhængige kreditvurderingsbureauer. Med ”automatiske afgørelser” menes der, at kreditvurderingsbureauerne ved vurderingen af evnen til at tilbagebetale gør brug af en række algoritmer, som i kombination med en række objektive kriterier træffer en beslutning om, hvorvidt der skal ydes kredit. Du har mulighed for at fremkomme med dine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), og artikel 22, stk. 2, litra c (nødvendig til opfyldelse af kontrakt).

Optagelse af samtaler

Ved din henvendelse til OiSTER eller hvis OiSTER kontakter dig, optager vi kun samtalen med dit samtykke. Dit samtykke gives ved et tastetryk, hvis du kontakter OiSTER. Eller din mundtlige accept i selve samtalen, hvis OiSTER kontakter dig.

Hvorfor optages samtalerne?
OiSTER optager samtalerne på baggrund af kundens samtykke, da OiSTER har en interesse i at bruge optagelsen til kvalitetssikring, intern undervisning og dokumentationshensyn.

Med kvalitetssikring og intern undervisning menes f.eks., at samtalerne lyttes igennem sammen med OiSTER’s medarbejdere for at sikre, at der gives korrekte svar, at OiSTER overholder sine aftaler og sørger for, at kunden får det serviceniveau, som OiSTER ønsker.

Med dokumentationshensyn menes f.eks., at formålet med optagelsen er med henblik på at kunne dokumentere eller afklare tvivl om indgåede aftaler eller samtaler med OiSTER.

Grundlag for optagelsen efter databeskyttelsesreglerne
OiSTER’s optagelse af samtalen sker på baggrund databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a, dvs. at OiSTER kun optager samtalen, hvis kunden har givet sit samtykke til, at OiSTER må optage samtalen, og dermed behandling af de personoplysninger, som fremgår af den konkrete samtale.

Herudover baseres behandlingen af personoplysningerne i forbindelse med optagelse af samtalen på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

OiSTER har en legitim interesse i at kunne sikre, at OiSTER’s medarbejdere giver korrekte svar og sørger for, at OiSTER’s kunder får en god kundeoplevelse. Den optagede telefonsamtale anvendes derfor til kvalitetssikring og intern undervisning med henblik på at oplære OiSTER’s medarbejdere i at give OiSTER’s kunder en god kundeoplevelse. Derudover har OiSTER også en legitim interesse i at kunne afdække tvister o.lign. i forbindelse med en aftaleindgåelse med OiSTER’s kunder, og behandlingen sker derfor også af dokumentationshensyn.

OiSTER gør brug af en databehandler ved optagelse af opkald
OiSTER gør brug af en databehandler i forbindelse med optagelsen af opkald. Det betyder, at OiSTER’s databehandler på vegne af OiSTER og efter instruks og i henhold til en databehandleraftale må behandle persondata på OiSTER’s vegne. Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande i forbindelse med optagelsen af samtalen.

Opbevaring af samtaler
OiSTER gemmer samtalerne sikkert og i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler om behandlingssikkerhed. Du kan læse mere om reglerne hos Datatilsynet her.

OiSTER sletter automatisk optagelserne når der ikke længere er et sagligt behov for, at gemme dem.

 • Hvis du som privatkunde selv har kontaktet kundeservice, gemmer vi samtalen i 90 dage
 • Hvis du som erhvervskunde selv har kontaktet kundeservice, gemmer vi samtalen i 90 dage
 • Hvis du er blevet kontaktet af OiSTER med henblik på salg i privat regi, gemmer vi samtalen i 90 dage
 • Hvis du er blevet kontaktet af OiSTER med henblik på salg i erhvervs regi, gemmer vi samtalen i 90 dage

Fortryder du, at du har givet os dit samtykke til at optage samtalerne, kan du til enhver tid skrive til OiSTER og trække dit samtykke tilbage og få slettet optagelsen. Det gør du ved at sende en mail til databeskyttelse@oister.dk. 

Indsigtsret
Hvis du har givet OiSTER samtykke til at optage din samtale, har du mulighed for at få indsigt i samtalen. Det betyder, at du kan få en lydoptagelse tilsendt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med OiSTER’s behandling af dine persondata under afsnittet ”Dine rettigheder”

Ønsker du at gøre brug af indsigtsretten, skal du skrive til databeskyttelse@oister.dk

Du kan læse mere om optagelse af samtaler hos Datatilsynet.

Tracking pixels

Tracking pixels er filer, der indsættes i vores markedsføringsmails (hvis du har samtykket hertil) samt i de e-mails, som du modtager fra os som led i dit kundeforhold f.eks. e-mails med varsling af prisstigninger, ændring af vilkår, betalingspåmindelser, rykkere og lignende.

Vi bruger tracking pixels for at indsamle en række oplysninger om, hvordan du agerer med de e-mails vi sender, f.eks. om du åbner eller klikker på links.

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med den primære interesse i at indsamle viden og indsigter til at forbedre oplevelsen hos og kommunikationen med 3. Derudover bruger vi tracking pixels i dokumentationsøjemed f.eks. til at dokumentere, at du har modtaget en e-mail om varsling.

Brug af sociale medier, søgemaskiner og andre digitale tjenester til målrettet markedsføring

Vi anvender sociale medier, søgemaskiner og andre digitale tjenester (herefter blot "tjenester") i forbindelse med målrettet markedsføring af vores produkter og services. I forbindelse med vores brug af tjenester til f.eks. målrettet markedsføring, konkurrencer, spørgeskemaer o. lign. behandler og indsamler vi oplysninger om dig på baggrund af OiSTERs legitime interesse eller dit samtykke. Dette vil typisk være oplysninger så som dit navn, telefonnummer og e-mail, som du har oplyst til tjenesterne, og som du har givet lov til, at vi må indsamle i forbindelse med dit brug af disse.

Ved konkurrencer på sociale medier og digitale tjenester indhenter vi dit samtykke til markedsføring, der giver OiSTER lov til at kontakte dig på e-mail, telefon og SMS og via sociale medier med information, nyheder og tilbud om mobil relaterede produkter samt konkurrencer fra OiSTER. Kommunikationen kan vedrøre abonnement, hardware og tilhørende teleydelse samt tilbehør, som OiSTER tilbyder. Du kan til enhver tid gøre indsigelse i eller tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Kundeservice.

Indsigelse imod behandling til brug for markedsføring
OiSTER benytter dine personoplysninger for at målrette markedsføring, måle effekten af vores markedsføring samt for at sende dig markedsføringsmateriale. Vores retsgrundlag for denne databehandling er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til brug for dette formål ved at sende en e-mail til os på databeskyttelse@oister.dk. I så fald respekterer vi din indsigelse og vil ikke herefter behandle dine personoplysninger til brug for dette formål.

Facebook og Google agerer i henhold til egne juridiske vilkår databehandlere på vegne af OiSTER, når de behandler dine personoplysninger til brug for ovenstående formål. OiSTER har indgået de nødvendige databehandleraftaler til brug herfor. Det kan dog ikke udelukkes, at Facebook og Google også behandler personoplysningerne til egne formål i fælles dataansvar med OiSTER. OiSTER retsgrundlag for den eventuelle videregivelse til Facebook og Google sker ligeledes på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Google og Facebook er selv ansvarlig for at sikre retsgrundlag for eventuel viderebehandling af dine personoplysninger samt ansvarlige for at oplyse om deres behandling af dine personoplysninger.

Da Google og Facebook har moderselskaber beliggende i USA, kan der være indirekte risiko for adgang af dine personoplysningerne i tredjelande. Dette er selvom, at dine personoplysninger som udgangspunkt ikke overføres til tredjelande. OiSTER har dog sikret, at dine personoplysninger er hashede (krypterede) og derudover har OiSTER indgået EU Kommissionens Standardvilkår med både Google og Facebook som grundlag for en eventuel overførsel.

Dine rettigheder

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere udførligt om dine rettigheder i vores vilkår punkt 2.3.24.

Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i dine oplysninger, eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder, er vi nødt til at sikre os at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er din identitet og at det er dine oplysninger.

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte mailadresse. Du kan til enhver tid opdatere denne på Mit OiSTER. Du kan modtage meddelelser fra os via din mobil, fastnettelefon, sms, mms, e-mail eller brev. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som du har meddelt os.

Meddelelser mv., som du modtager fra os pr. e-mail på den aftalte mailadresse, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post.

Retten til at blive glemt
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 17 i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om dig selv registreret hos os slettet.

Du kan blandt andet kræve sletning, hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, hvis dine legitime interesser i at gøre indsigelse mod behandlingen overstiger vores legitime interesser i at opbevare personoplysninger, eller hvis personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.

Du kan ikke kræve sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra b og e.

Hvis vi er forpligtet til at slette personoplysninger efter artikel 17, som har været overladt til andre dataansvarlige eller databehandlere, skal vi underrette disse dataansvarlige eller databehandlere om, at du har anmodet om at få dine personoplysninger slettet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 19.

Du kan kontakte os per e-mail databeskyttelse@oister.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål, om hvordan OiSTER behandler personoplysninger, kan de stilles til OiSTERs databeskyttelsesrådgiver, som kan nås via databeskyttelse@oister.dk.

Eller alternativt ved at tage kontakt til OiSTER på:

Hi3G Denmark ApS
Fadet 4
1799 København V
Tlf.: 70 31 30 70

Persondata på OiSTER.dk

De oplysninger du giver os, og den data vi indsamler, bruger vi til at forbedre og målrette vores service til dig. Det gælder både på selve hjemmesiden og for de serviceydelser, du har bestilt eller tilmeldt dig på www.OiSTER.dk, og som du f.eks. modtager som e-mail.

Det er vores hensigt at gøre det enkelt for dig at købe de produkter, du efterspørger og give dig netop de informationer og services, du har behov for.

Hvilke oplysninger indsamler vi på OiSTER.dk?
Vi indsamler tre slags oplysninger på hjemmesiden:

1. Personlige oplysninger. Når du foretager et køb i vores webshop, eller hvis du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev eller deltager i en konkurrence, så indsamler vi de oplysninger, som du selv indtaster. Det kan være navn og adresse, fødselsdato, e-mail og telefonnumre.

2. Betalingsoplysninger ved køb af hardware og abonnementer. Når du foretager et køb i vores webshop, indsamler vi oplysninger om dit betalingskort - herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode.

3. Oplysninger om brug af hjemmesiden. Oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, du besøger samt tekniske oplysninger om din browser og dit styresystem. Dette indsamles via webanalyseværktøjerne Google Analytics og Adform.

Sådan behandler vi dine oplysninger
Personlige oplysninger anvendes kun, hvis du er kunde hos os og har logget på Mit OiSTER Selvbetjening. Vi bruger oplysningerne til at levere målrettet indhold og målrettede tilbud samt til at give dig korrekte informationer og services. Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne følge op på bestillinger eller til statistik. Personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med en konkurrence bliver dog kun brugt til at udtrække vindere, fremsende præmier og til statistiske formål, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Herefter slettes de.

Betalingsoplysninger ved køb af hardware og abonnementer håndteres gennem det autoriserede Dansk InternetBetalingsSystem (DIBS). Når du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og CVC i vores webshop, overføres disse data til DIBS i krypteret form. Krypteringen giver en høj sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til oplysningerne. Vi gemmer ikke betalingsoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVC-kode).

Oplysninger om, hvilke sider på hjemmesiden du besøger, bruges til at tilpasse hjemmesiden til dine behov, f.eks. ved at vise tilbud, som vi vurderer kan være relevante for dig. Oplysningerne bliver også brugt til at forbedre hjemmesiden generelt.

Vi kontakter dig ikke elektronisk med henblik på markedsføring og brugerundersøgelser, medmindre du har givet dit samtykke hertil, eller det på anden vis er tilladt efter lovgivningen.